Tụng chú Đại Bi 5 biến dành cho người chưa thuộc

22-02-2020 12:00

Kinh chú Đại Bi 5 biến thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe kinh chú Đại Bi 5 biến chữ to, dễ đọc, dành cho Phật tử chưa thuộc.

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

Tụng chú Đại Bi 5 biến mỗi ngày

Tụng chú Đại Bi 5 biến mỗi ngày

Phật nói chú đại bi có lời là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ cứu nạn. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Bất cứ một ai khi trì tụng chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nổi.

Hướng dẫn niệm chú Đại Bi 5 biến

Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ. Sau đây mời quý bạn nghe kinh chú Đại Bi 5 biến thầy Thích Trí Thoát tụng bản tiếng Việt, chữ to, dễ đọc.

Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc tụng chú Đại Bi 5 biến hằng ngày, vào buổi sáng hoặc buổi tối hoặc cả sáng lẫn tối. Đức Phật dạy rằng mỗi người nên hành thiền ngày hai buổi, buổi sáng sớm lúc mới rạng đông và buổi hoàng hôn lúc ngày chuyển qua đêm.

Lời bài chú Đại Bi 5 biến cho người chưa thuộc

Kinh chú Đại Bi 5 biến cho Phật tử chưa thuộc

Kinh chú Đại Bi 5 biến cho Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27.  Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời bạn theo dõi tử vi đông phương để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác.

 

 

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Hướng dẫn cách tụng chú Đai Bi ngắn gọn, thực hiện tại nhà

Sự linh ứng của chú Đại Bi, những câu thần chú linh nghiệm

Chú Đại Bi giải nghiệp, kinh chú Đại Bi cứu khổ cứu nạn, cầu bình an

Chú Đại Bi là gì? Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Nguồn gốc chú Đại Bi, nội dung bài kinh chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát