Chú Đại Bi 49 biến - thầy Thích Trí Thoát tụng

03-03-2020 12:00

Tụng chú Đại Bi 49 biến dành cho Phật tử chưa thuộc, nghe thầy Thích Trí Thoát tụng chú Đại Bi 49 biến kinh cứu khổ, giải nghiệp.

Phật nói Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ cứu nạn, bất cứ ai niệm chú Đại Bi với tất cả tâm thành chắc chắn đều đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện. Cùng nghe thầy Thích Trí Thoát tụng chú Đại Bi 49 biến để bản thân vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Tụng chú Đại Bi 49 biến

Tụng chú Đại Bi 49 biến

Đôi nét về chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Nguồn gốc chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm, không cần hiểu ý nghĩa chỉ cần trì tụng với tâm chân thành thì sẽ được Bồ tát gia hộ tai qua nạn khỏi.

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, chú đại bi được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần Chú đại bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành.

Kẻ hậu học khi xem kinh, nên có tâm thái như sau: ba nghiệp tâm, khẩu, ý phải được thanh tịnh. Ba nghiệp trên được lắng trong thì phước huệ tròn đầy. Thứ nhất, nên thẳng mình ngồi ngay như ngồi trước Đức Phật, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Miệng không nói lời sai trái, không cười đùa, đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh. Ý không tán loạn, dứt sạch tâm phan duyên, đó là thanh tịnh ý nghiệp.

Tin tưởng vào lòng thương yêu chúng sanh và khả năng hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, hành giả có thể hành trì Thần chú Đại Bi như là phương tiện chính của Thiền định trong khả năng tập trung năng lực cũng như thiền quán hầu đạt đến an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày và từng bước tiến đến cứu cánh giải thoát, giác ngộ.

Tụng chú Đại Bi 49 biến

Lời kinh chú Đại Bi gồm 84 câu, 415 chữ. Sau đây là bài kinh chú Đại Bi 49 biến thầy Thích Trí Thoát tụng.

Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc tụng chú Đại Bi 21 biến nhanh hằng ngày, vào buổi sáng hoặc buổi tối hoặc cả sáng lẫn tối. Đức Phật dạy rằng mỗi người nên hành thiền ngày hai buổi, buổi sáng sớm lúc mới rạng đông và buổi hoàng hôn lúc ngày chuyển qua đêm.

Lời kinh chú Đại Bi 49 biến

Lời kinh chú Đại Bi

Lời kinh chú Đại Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27.  Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời bạn theo dõi tử vi đông phương để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác.

 

 

Tổng hợp bởi Xemtuvi.mobi

Bài viết cũ hơn:

Chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt - thầy Thích Trí Thoát tụng

Kinh chú Đại Bi 7 biến giọng đọc nhanh, kinh cứu khổ cứu nạn

Tụng chú Đại Bi 5 biến dành cho người chưa thuộc

Hướng dẫn cách tụng chú Đai Bi ngắn gọn, thực hiện tại nhà

Sự linh ứng của chú Đại Bi, những câu thần chú linh nghiệm

Chú Đại Bi giải nghiệp, kinh chú Đại Bi cứu khổ cứu nạn, cầu bình an

Chú Đại Bi là gì? Ý nghĩa của Chú Đại Bi